ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังตะกู
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุข
      กองสวัสดิการและสังคม
      กองวิชาการและแผน
      การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
      สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
      ภาระ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
      แผนยุทธศาสตร์
      ดาวน์โหลดเอกสารติดต่อเทศบาล
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
      คู่มือการลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
      กิจการสภา
      กองทุนหลักประกันสุขภาพ( สปสช.)
      รายรับรายจ่าย ไตรมาส 1-3
      รายงานการประชุมสภา
      การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี
      เทศบัญญัติ
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งานป้องกัน ฯ
      ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุข
      กองสวัสดิการ
      กองวิชาการและแผน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฎหมายด้านอื่น ๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      พระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม
      มุมพระเครื่อง
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ โครงการขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน ] 
      

โครงการขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียนและโคงการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮ อล์

ถวายในหลวง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 31-ธค.-10at 09:09
 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกู
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โทร: 0-56693231,0-56693239 แฟกซ์:  0-566933239  Email :
Copyright 2013. wangtaku.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.