เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
รายงานการเงินประจำเดือนอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
แผนดำเนินงานประจำปี 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานงบการเงินประจำปีอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่2 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการประจำปีและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชนเมือง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำงบประมาณ พ.ศ.2563ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
มาตราฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ใบลาปี 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผล LPA ปี พ.ศ. 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/40 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB