เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
วันที่5 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้เข้าร่วมริ้วขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี กองละ 1,000 จำนวน 999 กองเพื่อสมทบทุนสร้างวิหารหลวงพ่อชื่น ณ วัดท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1) ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ถวายเทียนจำนำพรรษา ปี ๒๕๖๓ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน (e-bidding)อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวิเชียร จุลพันธ์ นายก อบต.ท่าบัว มอบหมาย นายนิราช เงินดิเรก รองนายก อบต.ท่าบัว และสิบเอกสราภณ ประมูลชัย เจ้าพนักงานป้องกันฯ ประชุมชี้แจงเตรียมจัดโครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 21-23 กรกฎาอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว (อปพร.) เตรียมฝึกซ้อมสมาชิก อปพร. เพื่อร่วมเดินถือธงริ้วขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 5-6 กรกฏาคม 2563 ณ วัดท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการสวมใส่หมวกนิรภัย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก กำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสายต้องสวมหมวกนิรภัยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายในพื้นที่อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
สขร เดือน มิ.ย.. 63อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย. 63 อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวเตรียมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อม เครื่องราชสักการะ และจัดทำสมุดสําหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้จัดประชุมแกนนำชุมชนและชมรมแม่และเด็กตำบลท่าบัวเพื่อขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหลังงท่อเหลี่ยม คสล.ในลำคลองลำประดาบ้านนายสมบุญ สมแดง หมู่3 บีบอัดอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่2 เริ่มจากถนน คสล. ถึงที่ดินของนางมนต์ ทับคง บีบอัดอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทำความสะอาดวัดหนองหลวง ในวันที่ 2 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล.หมุ่10 บริเวณทางข้ามคลองลำประดาหลังวัดลำประดากลางอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.75MB