เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)122 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกูเกี่ยวกับ การกำหนดวันลาของพนักงานเทศบาล723 มิ.ย. 63
ประกาศ คุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับคุณธรรมจริยธรรม1119 มิ.ย. 63
ประกาศยกย่องเชิดชูผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ปี 25621119 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น1319 มิ.ย. 63
แผนบริหารความเสี่ยง ทต.วังตะกู1119 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงบริหารด้วยความสุจริต1219 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB