เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)1822 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกูเกี่ยวกับ การกำหนดวันลาของพนักงานเทศบาล10023 มิ.ย. 63
แผนบริหารความเสี่ยง ทต.วังตะกู9719 มิ.ย. 63
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของเทศบาลตำบลวังตะกู4120 มิ.ย. 62
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร3519 มิ.ย. 62
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลวังตะกู3019 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของเทศบาลตำบลวังตะกู3519 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ของเทศบาลตำบลวังตะกู 3419 มิ.ย. 62
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลวังตะกู3219 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลวังตะกู3419 มิ.ย. 62
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลวังตะกู3319 มิ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงบริหารด้วยความสุจริต5819 มิ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น5719 มิ.ย. 62
ประกาศ คุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับคุณธรรมจริยธรรม6219 มิ.ย. 62
ประกาศยกย่องเชิดชูผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ปี 25625519 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน ของเทศบาลตำบลวังตะกู3813 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB