เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)1412 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกูเกี่ยวกับ การกำหนดวันลาของพนักงานเทศบาล6623 มิ.ย. 63
แผนบริหารความเสี่ยง ทต.วังตะกู7119 มิ.ย. 63
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของเทศบาลตำบลวังตะกู1920 มิ.ย. 62
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1719 มิ.ย. 62
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลวังตะกู1119 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของเทศบาลตำบลวังตะกู1519 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ของเทศบาลตำบลวังตะกู 1419 มิ.ย. 62
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลวังตะกู1119 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลวังตะกู1419 มิ.ย. 62
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลวังตะกู1419 มิ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงบริหารด้วยความสุจริต3619 มิ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น3319 มิ.ย. 62
ประกาศ คุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับคุณธรรมจริยธรรม3619 มิ.ย. 62
ประกาศยกย่องเชิดชูผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ปี 25623119 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน ของเทศบาลตำบลวังตะกู1813 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB