เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)852 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกูเกี่ยวกับ การกำหนดวันลาของพนักงานเทศบาล2523 มิ.ย. 63
แผนบริหารความเสี่ยง ทต.วังตะกู3019 มิ.ย. 63
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของเทศบาลตำบลวังตะกู620 มิ.ย. 62
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร319 มิ.ย. 62
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลวังตะกู319 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของเทศบาลตำบลวังตะกู319 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ของเทศบาลตำบลวังตะกู 319 มิ.ย. 62
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลวังตะกู319 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลวังตะกู319 มิ.ย. 62
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลวังตะกู319 มิ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงบริหารด้วยความสุจริต2219 มิ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น2419 มิ.ย. 62
ประกาศ คุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับคุณธรรมจริยธรรม2419 มิ.ย. 62
ประกาศยกย่องเชิดชูผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ปี 25622319 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน ของเทศบาลตำบลวังตะกู413 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB