เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

มีหน้าที่ควา มรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบ าย แนวทาง และแผนปฏิบัติ ราชการของเทศบาล และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 1 งาน คือ ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงาน บริหารทั่วไปในด้านงานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
- งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
- งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติพนักงานและลูกจ้าง
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
- งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
- งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
- งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง
- งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานจัดตั้งเทศพาณิชย์
- งานตรวจสอบ รายงาน ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์
- งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ย วข้อง
- งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
- งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่ วยงานอื่น
- งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
- งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
- งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการ ท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
- งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามแผน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานท ะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานรักษาความสงบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
- งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและค วามมั่นคง
- งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระ งับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกใน

การป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสารบรรณของเทศบาล
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
- งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
- งานแจ้งมติ ก . ท . จ . ให้กองหรือฝายต่าง ๆ ทราบ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานทะเบียนประวัติ และสิทธิสวัสดิการของคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
- งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภา
- งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา
- งานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและอื่น ๆ
- งานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล
- งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
- งานจัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลและกรรมการต่าง ๆ ของสภา
- งานตั้งกระทู้และข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมายและกำหนดแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 1 งาน คือ ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี งานระเบียบการคลัง งานสถิติการคลังงานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานการซื้อและการจ้าง
- งานการซ่อมและบำรุงรักษา
- งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
- งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
- งานการจำหน่ายพัสดุ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
- งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ( ผ . ท .5)
- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
- งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
- งานแจ้งผลการประเมินคาภาษีแก่ผู้เสียภาษี
- งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
- งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระ ภาษี ( ผ . ท .5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
- งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
- งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
- งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
- งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
- งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
- งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
- งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
- งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
- งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่
- งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ผ . ท .1, 2, 3, 4,5,6,9,11,12,17)
- งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
- งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี ( ผ . ท .4 และ 5)
- งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ
- งานจัดทำรายงานประจำเดือน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 1) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอ ากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล 2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
- งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
- งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
- งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
- งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
- งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
- งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม และตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย วิเคราะห์คุณภาพน้ำ การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียควบคุมและร ับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิ กูลและงานธุรการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย กำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นฝ่าย 2 ฝ่าย 1 งานคือ

1 . ฝ่ายกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่ ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล และงานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง แบ่งออกเป็น

งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่
- งานกำจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
- งานกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง มีหน้าที่
- งานปฏิบัติตามกระบวนการเดินเครื่องจักรกล เครื่องจักรกลโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแ บบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประกอบด้วย

งานแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่
- งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ ฯลฯ
- งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
- งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
- งานวิจัยและประเมินผล การกำจัดและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสีย ให้บริการข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์การเจริญเติบโตของประชากร จำนวน ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแ ต่ละหน่วยงานในฝ่ายบำบัดน้ำเสีย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่
- งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตควบคุมการบำบัด น้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
- งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการมิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คูคลองที่สาธารณะรวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงสาธารณะโดยไม่ได้รับอ นุญาต
- งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสำรวจทำผังท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
- งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอ ต่อท่อเชื่อมน้ำเสียน้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีหน้าที่
- งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย
- งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำฝน ท่อระบายน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้ง
- งานดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย
- งานทำความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
- งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพักและบ่อตักไขมัน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีหน้าที่
- งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและน้ำตามธรรมช าติ แหล่งน้ำต่าง ๆ
- ควบคุมการเติมคลอรีนหลังจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียในน้ ำเสีย แหล่งน้ำต่าง ๆ
- ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- การตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง จากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอำนวยการความสะดวดในด้านต่าง ๆ
- งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
- งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
- งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับกอง
- งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุอุปกรณ์
- งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายของกอง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 1 งาน คือ ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานแผนงานโครงการและงานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานการเจ้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ งานการโรงเรียนและงานการศึกษาปฐมวัย งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานโรงเรียน ( ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน )

งานแผนงานโครงการและงานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวินิจฉัย สั่งการ การประสานงาน การตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการประเมินผล
2) รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์กำหนดนโยบาย
3) การจัดทำแผนงานประจำปี
4) ประสานงานตรวจแนะนำการทำแผนการศึกษาของเทศบาล
5) จัดทำแผนและระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
6) การเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความการจัดทำวารสาร
7) งานปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู และงานในกองหรือฝ่ายการศึกษาดังต่อไปนี้

งานที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกาเตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงินการตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย เงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชีทำรายงานการบัญชี

งานรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกองหรือฝ่าย เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณการพิจารณา จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองหรือฝ่าย

งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูเทศบาลตามแบบและวิธี การที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น จัดทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอถือจ่ายประจำปี การจัดทำบัญชีขอถือจ่ายเพิ่มระหว่างปี หรือเงินเพิ่มทุกกรณี การสรุปยอดจำนวนอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทำสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี ซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน และครู

งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบา ลที่สังกัดกองหรือฝ่ายการศึกษา ในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก รวมทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ
2) งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
4) การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่
5) งานดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์
6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(4) งานโรงเรียนและงานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล
2) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
3) งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
4) งานดูแล จัดเตรียม และให้บริหารวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
5) งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
6) งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน
8) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
9) งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
10) งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
11) งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(5) งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
2) งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
3) งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
4) งานกรวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
5) งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6) งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะและวางแผนปฎิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็ นรายบุคคล
7) การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
8) งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
9) งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
10) งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน
11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(4) งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
1) การวิเคราะห์เรื่องการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
2) การบริหารและส่งเสริมการศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
3) การศึกษาวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรทดลองใช้หลักสูตรตลอดจนปรับป รุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4) งานสำรวจวิเคราะห์แบบเรียน การใช้แบบเรียน ตลอดจนการวัดให้มีการพัฒนาและเรียบเรียงแบบเรียน จัดทำมาตราฐานสถานศึกษา
5) การส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำรวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
6) จัดการประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา

งานปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
2) งานเกี่ยวกับศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
3) งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่

การควบคุม ตรวจสอบติดตามผล การวัดผล และประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่
งานปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2) งานการอบรม ปกครองดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชน
3) งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
4) งานศูนย์เยาวชน
5) งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน
6) งานชุมนุมต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
7) งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
8) งานบริการด้านวิชาการและอื่น ๆ
9) งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10) งานการจัดการแข่งขันกีฬา
11) งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพการส่งเสริมการกีฬาพื้นฐาน การพัฒนาเทคนิคการกีฬาการส่งเสริมการกีฬาเพื่ออาชีพ
12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2) งานการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
3) งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) งานการอนุรักษ์ศาสนาสถานโบราณสถานและโบราณวัตถุ
5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียน ( ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ) มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ

ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานกลุ่มทักษะ
- งานกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
- งานกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
- งานกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ
- งานการวัดผลและประเมินผล
- งานศูนย์สื่อการเรียน
- งานการนิเทศและติดตามผล
- งานตารางสอนและการจัดชั้นเรียน
- งานวิจัยค้นคว้าทดลองสอน
- งานกิจกรรมการวิชาการ

ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสารบรรณ
- งานการเงินบัญชี
- งานทะเบียนและเอกสาร
- งานสถิติข้อมูล
- งานอาคารสถานที่และบริเวณ
- งานพัสดุครุภัณฑ์
- งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
- งานเกี่ยวกับผู้แทนชั้นเรียน
- งานจริยศึกษา
- งานสวัสดิภาพ
- งานสารวัตรนักเรียน
- งานความสัมพันธ์กับชุมชน
- งานกิจกรรมพิเศษ

ฝ่ายบริการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานห้องสมุด
- งานแนะแนว
- งานโภชนาการ
- งานสุขภาพ
- งานสวัสดิการ
- งานสหกรณ์โรงเรียน
- งานสุขาภิบาลโรงเรียน

หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
2) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
3) งานวิจัยการศึกษา
4) งานพัฒนาหลักสูตร
5) งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไป ด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
6) งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
7) งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
8) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ
9) งานการวัดผล ประเมินผลทางวิชาการ
10) งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตราฐานทางการศึกษา
11) งานประสานงาน การดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
1) งานสารบรรณ
2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5) งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
9) งานรับเรื่องราวและร้องทุกข์และร้องเรียน
10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
11) งานสวัสดิการต่าง ๆ
12) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
13) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและการรายงาน
14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การ ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

* ส่งเสริมสุขภาพ สร้างกำลังคน บูรณาการสู่คุณภาพแห่งงานพัฒนาเมือง
การพัฒนาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญนั้น ทุกภาคส่วนของสังคมต้องได้รับการบูรณาการอย่างทัดเทียมกัน โดยเฉพาะ อย่าง ยิ่งทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นเสมือนฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนงานพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีคือคุณสมบัติที่จำเป็นต้อง มีในตัวบุคคลเป็นเบื้องต้น ซึ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น คือ ความสมบูรณ์ในทุก ๆด้านทั้งสุขภาพ สังคมความเป็น อยู่ และเศรษฐกิจการเสริมสร้างปัจจัยบวกด้านการสาธารณสุข เป็นสิ่งหนึ่งที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านสาธารณ สุขและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบล ผักไห่ ในปีงบประมาณ 2549 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลฯ ได้จัดทำกิจกรรมและโครงการพัฒนาต่างๆ ประกอบไปด้วย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อและร่วมมือ ในการป้องกันควบคุมได้เป็นอย่างดี ให้ความรู้และสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ เด็กเยาวชนและประชาชนให้เข้าใจถึงความสัญโครงการป้องกันและควบค ุมโรคต่างๆ เช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก ให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรค รวมไปถึงจัดโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยได้ออกก ำลังกายเพื่อสุขภาพตามความเหมาะสม ในด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลผักไห่ ได้ดำเนินการบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล จัดก ารระบบบำบัดน้ำ เสียอยู่เป็นนิจ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่รู้รั กษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ อยู่ในสภาพดี โดยวิธีการจัดอบรมสัมมนา หรือนำอาสาสมัครแกนนำชุมชนไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่น เพื่อนำความรู้ที่ได้เผย แพร่ต่อไป โดยท้ายที่สุดของการดำเนินงานพั ฒนาด้านสาธารณสุขนั้น มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บได้อยู่ในบ้านเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแ ละประสิทธิผลในที่สุด โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ฝ่ายบริหารงานงานสาธารณสุข
มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนง านสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานเผยแพร่และฝึกอบรม

1.1 แผนงานสาธารณสุข เกี่ยวกับ
(1) งานวางแผนด้านสาธารณสุข
(2) งานจัดทำแผนตามโครงการบริหารสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธาร ณ สุขของท้องถิ่นโดยประสาน แผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด
(3) งานประสานแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงาน ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือนของเทศบาล
(4) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
(5) งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) งานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข
(7) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(3) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อส ุขภาพ
(4) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
(5) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(6) งานชีวอนามัย
(7) งานฌาปนกิจ
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานกวาดล้างทำความสะอาด
(2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(3) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
(4) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานแผยแพร่และฝึกอบรม
(1) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
(2) งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
(3) งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
(4) งานประเมินผล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารและส่งเสริมการอนามัย
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส ่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานสัตวแพทย์

2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านสุขศึกษา
(2) งานอนามัยโรงเรียน
(3) งานอนามัยแม่และเด็ก
(4) งานวางแผนครอบครัว
(5) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(6) งานโภชนาการ
(7) งานสุขภาพจิต
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(2) งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
(3) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
(4) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่วยกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5) งานสาธารณสุขของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
(6) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
(8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบ กรณีพิเศษ
(10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
(11) งานสวัสดิการต่างๆ
(12) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ควบคุมดูแลงานทั้งหมด 4 ฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ : มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน ้าที่งานของ งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
* งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน หรือผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
- งานฌาปนกิจสงเคราะห์
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
- งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์
* งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- ก่อตั้งศูนย์เยาวชน จัดหาอุปกรณ์และสถานที่ออกกำลังกาย
- ก่อสร้างสวนสุขภาพสำหรับประชาชน 2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน : มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน ้าที่งานของงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชนเมือง งานส่งเสริมการเกษตร
* งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานประสานงานและร่วมมือก ับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
- งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
- งานดำเนินการพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
* งานชุมชนเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานจัดระเบียบชุมชนเมือง การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
- งานสำรวจจัดตั้งประชาคมเมือง
- งานแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ
- สนับสนุนการดำเนินการกลุ ่มออมทรัพย์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม : มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน ้าที่งานของงาน สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
* งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการทุพพลภาพ และผู้ป่วยโรคเอดส์
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ในครอบครัว
- งานส่งเสริมและสนันสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
- งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี สงเคราะห์หญิงบางประเภท และพัมนาองค์กรสตรี
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเค ราะห์
- งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
* งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต ่างๆ
- งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา
- งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน อาหารเสริมนมทุนการศึกษา ฯลฯ
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัส ดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานของงานธุรการ งานการเงินและบัญชี
* งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานธุรการ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
- งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ
- งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
- งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
* งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารจ่ายเงิน
- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานการใบสำคัญคู่จ่าย
- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
- งานการจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมี ลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาล และโครงการ ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม ที่ได้รับมอบหมาย

กองวิชาการและแผนงานเป็นส่วนราชการระดับกองมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและ หน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนาการ ปฏิบัติตาม แผน และการประเมินผลตามแผนและงานนโยบายและโครงการ เพื่อสนองนโยบายของหน่วยงาน หรือ รัฐบาลจัดทำโครงการตามนโยบายรวมถึงการ เสนอ ของบประมาณจากรัฐบาล

2. เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีและงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม และรวบรวม ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณ

3. เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขอ งหน่วยงานภายในเทศบาล รวมถึงติดตาม ควบคุมผลการ ดำเนินงานตามโครงการพิเศษและนโยบาย ของทางราชการศึกษาวิเคราะห์และวิจัย ปัญหาทั้งในด้านการปกครองการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลรว มทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นและงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมระบบ คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายการวิเคราะห์งาน

4. เพื่อปฎิบัติราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนและการร้องทุกข์หรืออุทธร ณ์งานนิติกรรมสัญญา การตราเทศบัญญัติ การปฏิบัติตามกฎหมาย และงานดำเนินคดีและการบังคับคดีให้คำปรึกษาด้านระเบียบ ข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัด พนักงานสอบสวนในการว่าต่างหรือแก้ต่าง คดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง ทุกชั้นศาล

5. เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบาย ของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล รวมถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นและงานวิเทศสัมพัน ธ์ ประสานงานด้านต่างประเทศที่มาติดต่อราชการหรือมาเชื่อมสัมพันธไ มตรี ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยว ข้องกับภาษาต่างประเทศ

6. เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กล างเมืองประวัติศาสตร ์เชียงใหม่ตาม นโยบายรัฐบาล และนโยบายเทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเมือง กิจกรรม การเรียนการสอนภูมิปัญญา ท้องถิ่นงานเทคนิคและสารสนเทศพัฒนาและดูแลบำรุงรักษางานอาคารส่ วนประกอบงานระบบของอาคารระบบ การจัดแสดง ระบบสื่อสารโรงงานซ่อม – สร้าง(Workshop)ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและงานภูมิสถาปัตย์ สวนสาธารณะข่วงกลางเวียงหอศิลปะล้านนา และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

กองวิชาการและแผนงาน ประกอบด้วย
- งานธุรการ
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานแผนพัฒนาเทศบาล
- งานนโยบายและโครงการ

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานนิติการ
- งานสอบสวนและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
- งานนิติกรรมสัญญา การตราเทศบัญญัติการปฏิบัติตามกฎหมาย
- งานดำเนินคดีและการบังคับคดี

กลุ่มงานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
- งานบริหารทั่วไป
- งานเทคนิคและสารสนเทศ
- งานประสานการพัฒนาเมือง
- งานบริหารโครงการพิเศษ

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังตะกูนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่ วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขอ งเทศบาลตำบลวังตะกูให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลวังตะกูจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่ วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวท างแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลวังตะกู ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของปร ะชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษา เด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบ แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล เทศบาลตำบลวังตะกูกำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผ นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจใ ห้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
(3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
(4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
(3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น (มาตรา 68(8))
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))

6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตร17(18))

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้อง ถิ่น (มาตรา 45(3))
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากรให้ตามความจำเป็น และสมควร (มาตรา 67(9))
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3))
(5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กา รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ เทศบาลตำบลวังตะกูได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเ นินการของเทศบาลตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารของเทศบาลตำบลเป็นสำคัญ

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตำบลจะดำเนินการ

ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

0.03s. 2.00MB