เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อนุรักษ์สืบสานประเพณี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการแก้ปัญหามุ่งพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมพัฒนาด้านการ ศึกษาศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
0.02s. 0.50MB