เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายธนิตย์ พ่วงพันธ์

  ประธานสภาเทศบาลตำบลวังตะกู

 • นายธีรพันธ์ วรภัทร์ธนะกุล

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังตะกู

 • นายวิศิษฎ์ วิเชียรสรรค์

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังตะกูสมาชิกสภา

 • นายทวีศักดิ์ ประทุมมาตร์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังตะกู

 • นายสมหวัง เรืองอนันต์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังตะกู

 • นายเฉลิม แช่มขวด

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังตะกู

 • นางบังอร รัตนเกต

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังตะกู

 • นางวิภาวรรณ ครุธทิน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังตะกู

 • นางทองสุข หรูประเสริฐรัตน์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังตะกู

 • นายสมศักดิ์ ป้อมพรม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังตะกู

 • นายสุรเชษฐ์ แสงประสิทธิ์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังตะกู

 • นายสุรศักดิ์ เขื่อนไชย

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังตะกู

 • นายสาโรช สุขขำ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังตะกู

0.02s. 0.50MB