เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายไพโรจน์ วงษ์ตระหง่าน

  นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกู

 • นายสำรวย ศรีสังข์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกู

 • นายสุเทพ พัดมีเทศน์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกู

 • นายภูษิต หรูประเสริฐรัตน์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกู

 • นายสุทัศน์ ทองกลัด

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังตะกู0.01s. 0.50MB