เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายวิศิษฎ์ วิเชียรสรรค์

  ปลัดเทศบาลตำบลวังตะกูสำนักปลัด

 • นางสมพิศ ศักดิ์เพชร

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายธนกฤต วงษ์ตระหง่าน

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางอณัญญา ชอุ่มเกต

  เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับชำนาญงาน

 • จ.อ. วิโรจน์ กัดงาม

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายสุชาติ บัวมั่น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

 • นายพงศธร ชาติวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นางสาวสุปราณี แสงลภ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายกิตติ สังขะโพธิ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายแอ๊ด พุกเปี่ยม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายชาญ เขื่อนไชย

  พนักงานดับเพลิง

 • นายนันทวุฒิ โรทิม

  พนักงานดับเพลิง

 • นายเฉลิมพงศ์ สกุลพงศ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายไกรภพ ป้อมพรม

  พนักงานดับเพลิง

 • ว่าง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายวรุฒน์ เดชสุระ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุเทพ จันตะ

  พนักงานดับเพลิง

กองคลัง

 • นางสาวนฤมล ยังแช่ม

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
  รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางลัดดา ชื่นป้อม

  นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

 • นางกฤตยา วงษ์ตระหง่าน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวอัจฉรา ทรงแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นายไพพัฒน์ อยู่ทรัพย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

 • นายยุทธพงษ์ ผาสุข

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางลัดดา โรทิม

  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

 • นางสาวจันทิรา เดชสุระ

  ครู ชำนาญการ (ค.ศ.2)

 • นางจิตรจำปา ตระกรูด

  นักวิชาการศึกษา

 • นางบังอร นนทรีย์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • นายไพรัช โตจั่น

  รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นายฤทธิ์รงค์ นิ่มทอง

  คนงานทั่วไป

 • นายอำนาจ สุขแซว

  คนงานทั่วไป

 • นายมนัส จันทร์แป้น

  คนงานทั่วไป

 • นายเดชา โรจน์อรุณ

  คนงานทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาว ชุลี สินธวาชีวะ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางธรรมพร จันทวงค์

  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 • นายวิชาญ ธูปพนม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

กองวิชาการฯ

 • นายไพรัช โตจั่น

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 • นางณัฐชานันท์ วรภัทร์ธนะกุล

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

0.02s. 0.75MB