เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

วันที่ 14 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังตะกู
แชร์

เทศบาลตำบลวังตะกู

เอกสารทั้งหมด 20 ชุด

(1) ปกนอกแผนฯ (61-65).doc606.50 KB
(2) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปฯ (หน้า 1-11).docx287.18 KB
(3) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ จังหวัด 61-65(หน้า12-30).doc212.00 KB
(4) ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยง (หน้า 31-32).doc106.50 KB
(5) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. 61-65(หน้า33-37).doc196.50 KB
(6). ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนา (หน้า 38).doc71.50 KB
(7) ผ 01 สรุปบัญชีโครงการ (หน้า 39-40).xlsx24.64 KB
(8) ผ 02 แผนงานสาธารณสุข(หน้า 41-51).docx68.37 KB
(9) ผ 02 แผนงานการเกษตร(หน้า 52-53).docx24.14 KB
(10) ผ 02 แผนงานเคหะและชุมชน (หน้า 54).docx23.32 KB
(11) ผ 02 แผนงานอุตสาหกรรมฯ-คสล.(หน้า55-72).docx114.33 KB
(12) ผ 02 แผนงานพาณิชย์ (หน้า 73).docx21.70 KB
(13) ผ 02 แผนงานสงคมสงเคราะห์ (หน้า 74).docx21.33 KB
(14) ผ 02 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (หน้า 75-76).docx25.06 KB
(15) ผ 02 แผนงานการศึกษา (หน้า 77-82).docx46.87 KB
(16) ผ 02 แผนงานการศาสนา (หน้า 83- 89).docx47.60 KB
(17) ผ 02 แผนงานบริหารฯ (หน้า 90 - 93).docx32.01 KB
(18) ผ 02 แผนงานการรักษาฯ (หน้า 94 - 96).docx33.58 KB
(19) ผ.03 บัญชีคุรุภัณฑ์ (หน้า 97 - 106).docx67.35 KB
(20) ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล (หน้า 107- 122).docx69.22 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.02s. 0.50MB