เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓86
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๒17
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒16
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒17
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๒17
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๒ 16
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๒16
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒725
แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓325
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563143
เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๓ 1940
แผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 2036
แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒320
เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๒1632
แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑318
เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๑1622
แผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔919
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ418
แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐219
เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๐1618

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB