เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนซอยบ้านนายวิชัย สุดนุ่ม ม.3 ต.วังตะกู213 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)513 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง64 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง628 ต.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔2328 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก หมายเลขทะเบียน บจ ๔ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1615 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)267 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง71 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าชื่อโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์แบบมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง231 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง430 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2822 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2322 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1721 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุข จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1721 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๐๕ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อบาดาลโรงสูบน้ำประปาวัดวังตะกู จำนวน ๒ บ่อ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2017 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2117 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2117 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1514 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)1011 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB