เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง311 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง49 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสินค้าในชุมชนเทศบาลตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง49 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)129 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)129 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)99 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังตะกู63 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา จำนวน ๔ จุด กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง112 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาคลอรีนน้ำ ๑๐% กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1031 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง828 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1024 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย ท.ร.บ.บ้านวังตะกู หมูที่ 1 ตำบลวังตะกู1421 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบการ เทศบาลตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง710 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถตู้ ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข ๑๔๐๔ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง93 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง229 ก.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อ เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ จำนวน 3 ราย1523 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1020 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสันชะลอความเร็ว ๘ จุด ตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1715 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในเขตเทศบาล ตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1015 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง81 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB