เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) กิจการประปา เทศบาลตำบลวังตะกู39 เม.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) กิจการประปา เทศบาลตำบลวังตะกู39 เม.ย. 64
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)39 เม.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)29 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดไม้อัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง63 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง63 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง บ่อบาดาลโรงสูบน้ำประปาวัดวังตะกู (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง153 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาล จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2011 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๕๙๑ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1510 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล โรงสูบน้ำประปาวัดสำนักขุนเณร กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง145 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซม ตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่รถตู้ ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข ๑๔๐๔ พิจิตร124 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง133 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตรายาง และสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด โครงการเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง122 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อแจกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง121 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1920 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1920 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมวัดอุณหภูมิในตัว โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2619 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3019 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ๗๕% โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2419 ม.ค. 64
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB