เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลวังตะกูเป็นส่วนหนึ่งของตำบลวังตะกู ใน 9 ตำบลของอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบางมูลนาก ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางมูลนากเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพิจิตร เป็นระยะทาง 75 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 , 3 และ 11 ตำบลวังตะกู ซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของ 3 หมู่บ้าน


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับบ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลวังกรด
ทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านวังอีแร้ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกู
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลห้วยเขน

ลักษณะภูมิประเทศ

เนื้อที่ เทศบาลตำบลวังตะกู มีพื้นที่ 0.825 ตารางกิโลเมตรหรือ 515 ไร 2 งาน 12 ตารางเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกมีลำคลองบุษบงค์ไหลผ่าน มีน้ำท่วมบางส่วนในฤดูฝน


ลักษณะภูมิอากาศ

โดยทั่วไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาวจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูหนาวตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูฝนตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

มีอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 40 องศา และต่ำสุดประมาณ 17 องศา ดังนั้นจึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศา ในปี 2559 จังหวัดพิจิตร มีอุณหภูมิ 38.1 องศาเซลเซียล ต่ำสุด 12.2 องศาเซลเซียล


จำนวนประชากร

จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์)ทั้งสิ้น 1,648 คน แยกเป็น ชาย 841 คน หญิง 807 คน แยกเป็นรายชุมชน ดังนี้ มีจำนวนครัวเรือน 639 หลังคาเรือน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อชุมชนจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1ชุมชนย่อยที่ 1 ร่วมใจ หมู่ 1 96 145 133 278
2ชุมชนย่อยที่ 2 ราษฎร์อุทิศ หมู่ 3 175 214 209 423
3ชุมชนย่อยที่ 3 หมู่ 11 (ตลาดใน) 188 202 206 408
4ชุมชนย่อยที่ 4 หมู่ 11 (ตลาดนอก) 180 280 259 539
รวม639 841 807 1,6480.02s. 0.50MB