เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลเทศบาลตำบลวังตะกู อยู่ในเขต อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เดิมเป็นสุขาภิบาลวังตะกู จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙ และเมื่อปีพุทธศักราช 2542 มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เป็นผลให้สุขาภิบาลวังตะกู ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลวังตะกู ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก ๑๒ กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ๓๐๘ กิโลเมตร สำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกู ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะกู ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน ๑๐๖9 (บางมูลนาก-วังงิ้ว) มีพื้นที่ ๐.๘๒๕ ตารางกิโลเมตรหรือ 515 ไร 2 งาน 12 ตารางเมตร มี ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ , ๓ และ ๑๑ ซึ่งทางเทศบาลตำบลวังตะกูได้แบ่งออกเป็นชุมชนออกเป็นจำนวน ๔ ชุมชน โดยมีหมู่ที่ ๑๑ แบ่งออกเป็น ๒ ชุมชน เพราะฉะนั้นเทศบาลตำบลวังตะกู จึงมีชุมชนออกเป็น ๔ ชุมชนก็คือ :

-ชุมชนย่อยที่ ๑ ชุมชนร่วมใจ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังตะกู มีจำนวนประชากร 280 คน และมีจำนวนครัวเรือน ๙6 หลังคาเรือน

-ชุมชนย่อยที่ ๒ ชุมชนราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู มีจำนวนประชากร ๔21 คน และมีจำนวนครัวเรือน ๑75 หลังคาเรือน

-ชุมชนย่อยที่ ๓ ชุมชนตลาดใน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะกู มีจำนวนประชากร 408 คน และมีจำนวนครัวเรือน 188 หลังคาเรือน

-ชุมชนย่อยที่ ๔ ชุมชนตลาดนอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะกู มีจำนวนประชากร 539 คน และมีจำนวนครัวเรือน 180 หลังคาเรือน
0.02s. 0.50MB