เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

การคมนาคม / ขนส่ง เทศบาลตำบลวังตะกู มีเส้นทางการขนส่งทางบก คือ ถนนทางหลวงสายบางมูลนาก – วังงิ้ว (สาย 1069) โดยมีเส้นทางผ่านจำนวน 1 สาย และมีถนนสายระหว่างตำบลใกล้เคียงทุกทิศ 4 สายโทรศัพท์

- จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ประมาณ 305 เลขหมาย - จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่มีจำนวน 9 เลขหมายไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์


- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข / ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่ 1 แห่ง
- ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้การบริการได้คลอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 80 %
- หน่วยงานที่ใช้ข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ 4 หน่วยงาน
0.02s. 0.50MB