เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม

การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ สังกัดกรมศาสนา มีจำนวน 1 แห่ง แบ่งเป็น ชาย 15 คน หญิง 3 คน รวม 18 คน จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 1 ท่าน ผู้ดูแลเด็ก 1 ท่าน

- ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. มีจำนวน 1 แห่ง คือโรงเรียนวัดวังตะกู มีจำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน แบ่งเป็น ชาย 53 คน หญิง 51 คน รวมเป็น 114 คน จำนวนครูอาจารย์ 9 ท่าน เป็นชาย 3 ท่าน หญิง 6 ท่าน

- ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ที่ 41 มีจำนวน 1 แห่ง คือโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ จำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 217 คน เป็นชาย 89 คน หญิง 128 คน จำนวนครูอาจารย์ 12 ท่าน เป็นชาย 4 ท่าน หญิง 8 ท่านสาธารณสุข
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ จำนวน............-.........แห่ง
2) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน............1........แห่ง
3) คลินิกเอกชน (สถานพยาบาล) จำนวน............1........แห่ง
4) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่
- แพทย์ จำนวน............1........คน
- พยาบาล จำนวน............1........คน
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน............1........คน
- เภสัชกร จำนวน............1........คน
- เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข จำนวน............1........คน
- พนักงานอนามัย จำนวน............-.........คน
- เจ้าพนักงานสุขาภิบาล จำนวน............-.........คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน............1........คน
- อสม. จำนวน..........42.......คน
5) ผู้เข้ารักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จำนวนต่อปี) มีจำนวน 926 คน
6) สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข
- อุบัติเหตุ 72 ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น 10,800 บาท
- สาเหตุอื่น 293ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น 80,310 บาท
- ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการ

สาธารณสุขทุกแห่ง 5 อันดับแรก
1. ระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
2. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จาการตรวจทางคลินิกฯ
3. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอริซึ่ม
4. โรคระบบไหลเวียนโลหิต
5. โรคระบบหายใจ


การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
4. ตั้งโครงการให้ทุนการศึกษาผู้ยากจน ยากไร้ระดับอนุปริญญาตรี ถึงปริญญาตรี
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง ๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน


จำนวนผู้สูงอายุแยก ชาย - หญิง
เทศบาลตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประจำวันที่......... 1 .........เดือน...... พฤษภาคม............. พ.ศ. ... 2562 ...

ช่วงอายุ / เพศชายหญิงรวม
60 – 69 ปี 93 129 222
70 – 79 ปี 62 65 127
80 – 89 ปี 16 41 57
90 ปี ขึ้นไป 2 2 4
รวม173 239 410


จำนวนผู้พิการแยก ชาย - หญิง
เทศบาลตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประจำวันที่......... 1 .........เดือน...... พฤษภาคม............. พ.ศ. ... 2562 ...

ชุมชน / เพศชายหญิงรวม
ชุมชนร่วมใจ 13 4 17
ชุมชนราษฎร์อุทิศ 12 18 30
ชุมชนตลาดใน 12 10 22
ชุมชนตลาดนอก 24 18 42
รวม61 50 1110.02s. 0.50MB