เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ 639 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 100 % ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดการประปา

การประปา มีระบบประปาของเทศบาลตำบลวังตะกู มีจำนวน 639 ครัวเรือน ที่ใช้บริการการประปาของเทศบาลมีทั้งในเขต และขยายเขตประปาไปยังตำบลใกล้เคียงที่ใช้น้ำประปา น้ำประปาที่ผลิตได้ประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน ส่วนน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ยประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรส่วนในเรื่องแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำดิบสำรอง คือ น้ำบาดาล
0.02s. 0.50MB